STRÁNKY, KTERÉ VÁM POMOHOU, KDYŽ NEVÍTE, KDYŽ SE BUDETE CHTÍT DOZVĚDĚT O MÝCH NÁZORECH

http://prirucka.ujc.cas.cz/

http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

VADEMEKUM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ještě nedávno zveřejňovalo na svém webu příručku Jany Valdrové, Blanky Knotkové-Čapkové a Pavly Paclíkové Kultura genderově vyváženého vyjadřování s podtituly Jak koncipovat promluvy a texty?, Na co dbát v češtině a v cizím jazyce?, Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen? Hned v tzv. Předslovu autorky tvrdí: „… český veřejný prostor trpí masivním podceňováním žen: lékař má lepší image než lékařka, kuchař je důstojnější název než kuchařka a učitel má v obecném povědomí vyšší status než učitelka.“ Jungmannovy pokračovatelky nemohly zahájit odborněji. Ještě že „nová pravidla nejsou závazná a nenařizují nikomu, jak má mluvit a psát“. V objevné příručce, první svého druhu v Česku, mi chyběl zásadní postoj ke slovu člověk, které svým rodem image ženy ničí naprosto a úplně.

Nu, nedivím se, že Ministerstvo veledílo ze svých stránek odstranilo. (Zájemci ale rukověť najdou na webu, zadají-li prohlížeči její název.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

HŘÍCHY NIKOLI PRO DIVÁKY DETEKTIVEK

Pramen: http://interval.cz/clanky/hrichy-pro-sileneho-korektora-orisky-v-nasem-slovniku/.

ANTEDATOVAT (nikoli antidatovat)

Slovo antedatovat znamená "opatřit, opatřovat (listinu a podobně) dřívějším datem, než je skutečný den vystavení", doslova něco jako "předdatovat". Je zde tedy namístě použít předložku ante- (před-), nikoli anti- (proti-).

DCEŘINÝ (nikoli dceřinný)

Toto slovo se trochu vymyká z množiny "rodinných" přídavných jmen, které se zpravidla tvoří pomocí přípony -(ov)ský (například otcovskýmateřskýsesterský). Je zajímavé, že Jungmannův slovník (1835-839) uvádí pouze variantu dcerský, která se však, ač byla formálně správně utvořena, příliš neujala. Naopak se rozšířila podoba dceřiný, která se dnes používá především ve spojeních typu dceřiná společnost. Pro nás je důležité, že se v tomto slově píše pouze jedno "n".

DÍKY (předložka se 3. p.)

Jeden z nejrozšířenějších stylistických prohřešků souvisí právě s používáním předložky díky. Poměrně často se můžeme setkat s větami typu:

 • Díky zranění přišel o účast na mistrovství světa.
 • Díky nekvalitním službám přicházíme o zákazníky.

Předložka díky však znamená "zásluhou". Měla by se tedy používat pouze tam, kde je skutečně za co děkovat. V negativních souvislostech se nabízí použití předložek vinouvlivemnásledkem či kvůli. Výše uvedené věty by bylo možné přeformulovat například takto:

 • Kvůli zranění přišel o účast na mistrovství světa.
 • Vinou nekvalitních služeb přicházíme o zákazníky.

EURO (skloňování)

Přestože se jednotná evropská měna už nějaký ten rok používá, stále se ještě úplně nevžilo správné české skloňování slova euro. Často se s ním pracuje jako se slovem nesklonným (tedy za šest euros deseti euro v kapse a pod.). Ve skutečnosti se však euroskloňuje podle vzoru "město". Správně by tedy mělo být:

 • Dal jsem si jídlo za šest eur.
 • Přišel jsem do obchodu s deseti eury v kapse.

HIMÁLAJ (nikoli Himaláje)

Pokud jste (podobně jako já) měli zafixovanou výslovnost Himaláje, možná vás překvapí, že správně se název tohoto monumentálního pohoří píše i vyslovuje jako Himálaj, tedy první "a" dlouhé, druhé krátké.

NA SHLEDANOU (nikoli nashledanou)

Přestože toto slovo asi častěji vyslovujeme, než píšeme, stojí za to vědět, že podle pravopisných norem se tento pozdrav při loučení nepíše dohromady, nýbrž zvlášť. Podobně se píší i příbuzné pozdravy, jako je například na viděnou či na slyšenou.

NOHY, RUCE, OČI, UŠI (skloňování)

Se skloňováním těchto čtyř slov v jednotném čísle nejsou žádné větší problémy. Horší je to v čísle množném. Pokud totiž tato slova označují části lidského či zvířecího těla (a ne například nohy od stolu), mají speciální skloňování.

Zvláště se to týká 7. pádu množného čísla, který je zakončen na -ma (nohamarukamaočimaušima, ale i ručičkamanožičkama). Tuto koncovku musí mít také všechna slova, jimiž tyto výrazy rozvíjíme. Píšeme tedy například:

 • Tohle všechno jsem udělal svýma vlastníma rukama.
 • Poslouchal s našpicovanýma ušima.

Kompletní skloňování těchto výrazů v množném čísle je zachyceno v následující tabulce:

1. pád

  ruce

  nohy

  oči

   uši

2. pád

  rukou

  nohou/noh

  očí

   uší

3. pád

  rukám

  nohám

  očím

   uším

4. pád

  ruce

  nohy

   oči

   uši

6. pád

  rukou/rukách

  nohou/nohách

  očích

   uších

7. pád

  rukama

  nohama

  očima

   ušima

Znovu je ale nutné zdůraznit, že toto skloňování se používá pouze v případě, kdy příslušné výrazy označují části lidského těla. Píšeme tedy například:

 • hrnec s dvěma velkými uchy (nikoli velkýma ušima),
 • an style="font-size: 10pt;">s oky na punčoše (nikoli s očima),
 • mezi nohami stolu (nikoli nohama),
 • hodinky s ručičkami (nikoli s ručičkama).

PERMANENTNÍ (nikoli pernamentní)

Slovo permanence (tedy "stálá, trvalá nepřetržitá činnost, přítomnost, pohotovost; trvalost, stálost, neměnnost") a slova příbuzná se dnes používají relativně často ve spojeních typubýt v permanencipermanentní vstupenka a podobně. Čas od času však v některých textech dochází k záměně "m" a "n". Takže jen pro zdůraznění - správně píšemepermanencepermanentní a podobně.

POLIKLINIKA (nikoli polyklinika)

V tomto slově se chybuje spíše výjimečně, ale přesto stojí za to, říci si něco málo k původu tohoto slova. Vzhledem k tomu, že na poliklinice bývá více specializovaných oddělení, mohlo by to svádět k použití předpony poly- (tedy "mnoho"). Ve skutečnosti je však toto slovo utvořeno pomocí slova polis, neboli "město". Poliklinika je tedy označení pro městskou (obecní) kliniku.

PRÁCE (skloňování)

Ve skloňování tohoto slova jsou problematické zejména pády 3. a 6. množného čísla. Můžeme se setkat například se spojením o diplomových pracech nebo těmto pracem budeme věnovat pozornost. Tyto tvary však nejsou správné. Slovo práce se totiž skloňuje podle vzoru "růže", nikoli "kost". V souladu s pravidly tedy píšeme:

 • Informace o diplomových pracích získáte zde.
 • Těmto pracím se ještě budeme muset věnovat.

PROTEŽOVAT (nikoli protěžovat)

Mám pocit, že slovo protežovat (tedy svým vlivem chránit či podporovat někoho na úkor někoho jiného) je jedním z nejdiskutovanějších a nejproblematičtějších slov v naší mateřštině. Varianta protěžovat se rozšířila natolik, že pokud někdo vysloví toto slovo správně, mnozí se na něj dívají přinejmenším jako na podivína.

Na jednu stranu není divu, protože i v oné nekodifikované verzi řada lidí nachází určitou logiku. Skutečnost je ale taková, že slovo protežovat, které je podobně jako slovo protekce odvozeno od latinského protegere, má pouze jednu správnou podobu.

RESPEKTIVE (nikoli respektivě)

Toto populární slovo se používá ve dvojím významu – jednak může uvozovat opravu či upřesnění (ve smyslu "vlastně", "přesněji řečeno"), jednak může uvozovat alternativu platnou za jiných okolností (tedy "popřípadě", "eventuálně"). Z pravopisného hlediska je důležité, že se píše bez háčku nad "e".

 • Přijel jsem včera v noci, respektive dnes brzy ráno.
 • Za vstupné zaplatíte padesát korun, respektive třicet, pokud ještě studujete.

ŽIVELNÍ POHROMA (versus živelná stávka)

Jaký je vlastně rozdíl mezi živelnímživelným? Přídavné jméno živelní (podle vzoru "jarní") označuje něco, co je živly způsobeno nebo s nimi bezprostředně souvisí. Naproti tomu slovo živelný (podle vzoru "mladý") označuje věci či jevy, které jsou "neovladatelné, prudké, divoké" či "spontánní, neorganizované" a se samotnými živly souvisí spíše v přeneseném slova smyslu.

 • Živelní katastrofy si v minulém roce znovu vyžádaly tisíce životů.
 • Byla na něm vidět živelná radost.

Podobný princip platí i u slov jako srdečnísrdečný (je rozdíl mezi srdečním infarktem asrdečným objetím) nebo zábavnízábavný (zábavní průmysl versus zábavný člověk). Věřím, že ve světle těchto příkladů bude také zřejmě, proč je výhodnější uzavřít "živelní pojištění" než "živelné pojištění".

Souhrn

Jsem si jist, že velká část čtenářů by ve většině uvedených slov chybu neudělala. Přesto doufám, že tento stručný "slovník oříšků" bude užitečný – přinejmenším jako pomůcka v případě, že dojde k nějakému lingvistickému sporu. Zároveň doufám, že se prostřednictvím diskuse tento slovníček rozroste i o vaše postřehy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRVOŘADÁ UDÁLOST?

V září 2010 byla otevřena v nové budově Národního muzea na Vinohradské 1 výstava s názvem Poklady Moravy – příběh jedné historické země. Expozice přibližuje život na Moravě od pravěku přes středověk až po novověké dějiny. Tvořena je sbírkovými předměty Moravského zemského muzea. Záštitu nad ní převzal prezident republiky a další významné osobnosti.

Tedy prvořadá událost.

Udivilo mě proto, jak nesvědomitě přistoupili tvůrci výstavy k textům na informačních panelech. Jako by ani neprošly korekturou. Zůstaly v nich gramatické a pravopisné chyby, někde scházejí mezery mezi slovy. Na panelu o Elišce Rejčce, dvojnásobné české a jednou polské královně, dopustili, aby se na něm uváděl nesprávný rok narození. Rejčka, vdova po dvou králích, se narodila podle organizátorů roku 1318, tedy mnoho let po tom, kdy podruhé ovdověla (1307). Místo čtyřiceti sedmi let života (1288–1335) jí jich dopřáli pouhých sedmnáct.

Abych jen nekritizoval. Exponáty, které byly doposud vystavovány buď jen málokdy, nebo se na ně můžeme podívat vůbec poprvé, jsou velice zajímavé a návštěvník jejich zásluhou zapomene, že informační panely jsou plné chyb. S tím snad Národní muzeum nepočítalo.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Potřebujete-li vyhotovit korekturu písemností, upravit dokumenty, uskutečnit opravy, vylepšit texty, zkontrolovat pravopis, zapojit funkční styl, to vše se sledováním změn v DOC(X) nebo PDF, doladit komentáře, vytvořit nové texty, pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické či jazykové korektury česky psaných seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních (ZŠ), středních (SŠ, SOU), vyšších odborných (VOŠ) i vysokých (VŠ) škol, jste zde na správném místě.